PROTOKÓŁ Z OBRAD XXVII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW

PROTOKÓŁ Z OBRAD
XXVII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU KRÓTKOFALOWCÓW
11 – 12.05.2024r. w m. Przygoń koło Łasku

 

 

Na zdjęciu wybrany nowy Zarząd ZG PZK, od lewej:

Waldek 3Z6AEF, Dorota SQ3TGY, Tomasz SQ5T, Jakub SP7Y, Tomasz SP5RT, Krzysztof SP5E, Marcin SP6MI, Cezary SQ5CKZ.


Zjazd otworzył Prezes PZK, kol. Tadeusz PAMIĘTA SP9HQJ. Powitał delegatów i zaproszonych gości. Minutą ciszy delegaci uczcili pamięć zmarłych kolegów.
Kolejnym punktem Zjazdu było wręczenie okolicznościowych grawertonów dla Armanda SQ3QFE i Sławomira SP3OOK.
W związku z uchwałą Prezydium ZG PZK w sprawie transmisji przebiegu obrad XXVII KZD PZK w Internecie, poddano ten wniosek pod głosowanie. W głosowaniu jawnym za prowadzeniem transmisji było 44 delegatów, 4 przeciw, 1 wstrzymujący. Pomimo zgody większości delegatów, wobec sprzeciwu 5 delegatów (4 przeciw i 1 wstrzymujący) prowadzący obrady XXVII KZD PZK podjął decyzję o wstrzymaniu transmisji obrad w Internecie. Zgodzono się jedynie na bieżący zapis obrad do celów proceduralnych, archiwizacyjnych i jako materiał źródłowy do sporządzenia protokołu z obrad XXVII KZD PZK.
Powołano protokolantów XXVII KZD PZK w osobach: kol. Marek SP3AMO i kol. Mariusz SQ2BNM.
Wynik głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Powołano Komisję Mandatową XXVII KZD PZK w składzie: kol. Janusz SP1TMN, kol. Jerzy SQ2NIA, kol. Stefan SP1JJY.
Wynik głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące – 3.
Komisja Mandatowa XXVII KZD PZK stwierdza, że w XXVII Krajowym Zjeździe Delegatów PZK na 50 wybranych delegatów uczestniczy 48 delegatów, co stanowi 96%, wobec czego Zjazd jest władny do podejmowania uchwał i wprowadzania zmiany zapisów w Statucie PZK.
Prowadzący obrady XXVII KZD PZK udzielił głosu zaproszonym na zjazd gościom (kol. Paweł SP7TEV, kol. Armand SQ3QFE).
2
Gość Zjazdu kol. Paweł SP7TEV podziękował za zaproszenie i poinformował, że w tym roku mija 15-lecie objęcia funkcji Oficera Łącznikowego PZK <-> IARU. Podziękował za współpracę z kolejnymi Prezydiami ZG PZK oraz przedstawił dotychczasową współpracę z IARU w sprawach bieżących i podczas konferencji generalnych Regionu 1 IARU.
Gość Zjazdu kol. Armand SQ3QFE przedstawił pracę i zadania grupy ARISS w Polsce oraz sposób funkcjonowania – praca ARISS w Polsce to przede wszystkim cel edukacyjny, podczas pracy z młodzieżą przy realizacji łączności ze stacją kosmiczną ISS.
Kol. Stanisław SQ2EEQ zgłosił wniosek formalny o przekształcenie Komisji Mandatowej w Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
Wynik głosowania: za – 43, przeciw – 0, wstrzymujące – 3.
Powołano Prezydium Zjazdu w osobach: kol. Cezary SQ5CKZ, kol. Waldemar 3Z6AEF, kol. Zygmunt SP5ELA.
Wynik głosowania: za – 42, przeciw – 0, wstrzymujące – 5.
W tym momencie przewodniczenie obradom Prezydium Zjazdu powierzono zgodnie z wyborem kol. Cezaremu SQ5CKZ, który przedstawił projekt Porządku Obrad i Regulaminu Obrad XXVII KZD PZK. W trakcie dyskusji zaproponowano kilka zmian dotyczących projektu porządku obrad Zjazdu – (kol. Sławomir SP3OKS ) w pierwszej kolejności zająć się sprawą wyboru nowych władz związku a sprawy zmian w statucie rozpatrywać w następnej kolejności – istotniejszy jest wybór nowych władz związku. Zmieniono również zapis (kol. Mariusz SQ2BNM) w sprawie odczytania i zatwierdzenia protokołu z obrad zjazdu na odczytanie i zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. Kol. Stanisław SQ2EEQ wnioskował również o uchwalenie liczby członków nowo wybieranego Prezydium ZG PZK. Podnoszono również sprawę sprawozdania z pracy Komisji Statutowej jako osobne sprawozdanie i jej wnioski, a nie jako część pracy Komisji Uchwał i Wniosków.
Kol. Cezary SQ5CKZ poddał pod głosownie przesunięcie wyboru nowych władz przed zmiany statutu.
Wynik głosowania: za – 42, przeciw – 2, wstrzymujące – 4.
Projekt porządku obrad XXVII KZD PZK po wprowadzonych zmianach poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Przewodniczący Zjazdu kol. Cezary SQ5CKZ przedstawił projekt Regulaminu Obrad XXVII KZD PZK i poddał go pod dyskusję delegatów. Po krótkiej dyskusji projekt Regulaminu XXVII KZD PZK poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
3
Przystąpiono do powołania Komisji Uchwał i Wniosków zjazdu. Zgłoszono propozycje członków komisji: kol. Dorota SQ3TGY, kol. Marcin SP6MI, kol. Rafał SP5OUO. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem składu komisji.
Wynik głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące – 1.
Przystąpiono do powołania Komisji Wyborczej. Do składu komisji zaproponowano kol. Stanisława SQ2EEQ, kol. Artura SQ9BDB, kol. Krzysztofa SQ9DXN. Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem składu komisji.
Wynik głosowania: za – 46, przeciw – 0, wstrzymujące – 2.
W tym miejscu rozpoczęła się część sprawozdawcza XXVII KZD PZK. W imieniu ustępującego Prezydium ZG PZK sprawozdanie z działalności władz Związku za lata 2020 – 2024 złożył Prezes PZK kol. Tadeusz SP9HQJ.
Kolejne sprawozdanie przedstawiane w trakcie XXVII KZD PZK to sprawozdanie GKR. Wystąpienie Przewodniczącego GKR, kol. Stanisława SQ2EEQ dotyczyło oceny działania Prezydium i Zarządu Głównego PZK w upływającej kadencji. Wniosek końcowy sprawozdania GKR w sprawie udzielenia absolutorium członkom Prezydium dla kolegów: SP9HQJ, SP2LQP, SP3AMO, SP2JLR, SP2JMR przedstawia się następująco: GKR wnioskuje o udzielenie absolutorium dla SP2JLR, nieudzielenie absolutorium dla SP9HQJ, SP2LQP, SP3AMO, SP2JMR.
Zgodnie z porządkiem obrad XXVII KZD PZK rozpoczęła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących władz związku. W dyskusji wzięli udział kol. Grzegorz SQ2HCK - wniosek do SP2LQP o zwrot dokumentów OT-04, Piotr SP2JMR wypowiedział się nt. bieżącego funkcjonowania związku i członków, Janek SP2JLR przedstawił aktualną sytuację finansową związku z wykonaniem budżetu PZK w 2024 roku.
W kolejnym punkcie obrad XXVII KZD PZK przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcie sprawozdania GKR.
Wynik głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące – 4.
Po przyjęciu sprawozdania GKR rozpoczęto procedurę głosowania nad udzieleniem absolutorium. Dla ustępującego Prezydium ZG PZK Komisja Wyborcza przygotowała karty do indywidualnego głosowania w trybie tajnym. Po zebraniu wszystkich oddanych głosów Komisja Wyborcza przedstawiła wynik głosowania nad udzieleniem absolutorium dla ustępujących władz PZK.
Wyniki głosowania: obecnych 48 delegatów, wydano 48 kart do głosowania, oddano 48 ważnych głosów.
Za udzieleniem absolutorium dla:
-
kol. Tadeusz PAMIĘTA SP9HQJ: za – 12, przeciw – 35, wstrzymujące – 1
-
kol. Piotr EICHLER SP2LQP: za – 7, przeciw – 39, wstrzymujące – 2
-
kol. Marek KULIŃSKI SP3AMO: za – 11, przeciw – 34, wstrzymujące – 3
-
kol. Jan DĄBROWSKI SP2JLR: za – 42, przeciw – 5, wstrzymujące – 1
4
-
kol. Piotr SKRZYPCZAK SP2JMR: za – 22, przeciw – 25, wstrzymujące – 1
W związku z powyższym absolutorium zostało udzielone tylko w stosunku do kol. Janka SP2JLR. Pozostali członkowie ustępującego Prezydium nie uzyskali absolutorium.
Kolejnym punktem przyjętego porządku obrad był wybór nowych władz związku – Prezydium ZG PZK oraz GKR. Podjęto próbę ustalenia składu liczbowego poszczególnych organów. Kol. Waldemar 3Z6AEF przedstawił 10 osobowy skład Prezydium ZG PZK jako skład docelowy, uzasadniając tą liczbę potrzebą uregulowania spraw zaległych, bieżących oraz potrzebą długoplanowego i długofalowego działania związku. W dyskusji wzięli udział: kol. Tomek SP5CCC (sprawa tworzenia zespołów do realizacji poszczególnych zadań, a nie zwiększanie liczby członków Prezydium ZG PZK), kol. Sławek SP3OKS (ograniczyć liczbę członków Prezydium do 7), kol. Michał SP2J (są zaległe sprawy do załatwienia - 9 osób jest mało), kol. Mariusz SQ2BNM (przedstawić delegatom poszczególnych kandydatów, którzy w krótkich wystąpieniach przedstawią swoje plany i wizje pracy związku), kol. Piotr SP3MKS (7 członków i 2 zastępców), kol. Janek SP2JLR zaproponował wybranie większej liczby zastępców członków Prezydium, w liczbie 4, co pozwoli w przyszłości uniknąć zawirowań w przypadku wymiany personalnej Prezydium.
Poszczególni kandydaci dokonali autoprezentacji. Dorota SQ3TGY – sprawy legislacyjne, sekretariat, sprawy personalne, Jakub SP7Y – sprawy finansowe, Tomasz SQ5RT – sprawy sportowe, wyprawy, nagrody w konkursach, zawodach, Tomasz SQ5T – bieżąca działalność organizacyjna, szkolenia, egzaminy, łączność kryzysowa, Marcin SP6MI – marketing, komunikacja, innowacyjność, Krzysztof SP5E – zorganizować pracę by jak najlepiej pozałatwiać sprawy, kluby, młodzież, Cezary SQ5CKZ – komunikacja wewnętrzna organizacji, kreatywność, RODO, Wojciech SP3U – finanse, 3Z6AEF – strategia długofalowa działania związku, archiwa. SQ5RT – zakresy obowiązków dla poszczególnych członków Prezydium.
W związku z dwiema propozycjami składu Prezydium (7 lub 9 osób) kol. SP5E i SQ5CKZ proponują przegłosować wersję 9/7. Wniosek dalej idący (9 osób) poddano pod głosowanie.
Wynik 1 głosowania: za – 28, przeciw – 16, wstrzymujące – 5; razem 49 głosów, wobec błędnego obliczenia liczby głosów głosowanie ponowiono.
Wynik 2 głosowania: za – 28, przeciw – 16, wstrzymujące – 6; razem 50 głosów, wobec błędnego obliczenia liczby głosów głosowanie ponowiono.
Wynik 3 głosowania: za – 28, przeciw – 15, wstrzymujące – 5.
Wobec przegłosowania propozycji dalej idącej nie głosowano nad przyjęciem propozycji 7-osobowego Prezydium.
Poddano pod głosownie propozycję Janka SP2JLR w kwestii przyjęcia 4 zastępców członków Prezydium, zamiast dotychczasowych 2.
Wynik głosowania nad wnioskiem: za – 39, przeciw – 3, wstrzymujące – 3.
5
Wobec powyższego przegłosowano uchwałę w sprawie liczebności Prezydium ZG PZK w ilości 9 członków oraz 4 zastępców członków Prezydium.
Wynik głosowania: za – 45, przeciw – 1, wstrzymujące – 2.
Poddano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie liczebności GKR: skład komisji 5 osób i 2 zastępców członków GKR.
Wynik głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Ogłoszono przerwę obiadową w obradach XXVII KZD PZK. Po przerwie kol. Cezary SQ5CKZ rozpoczął drugą część obrad XXVII KZD PZK.
Kol. Waldemar 3Z6AEF - zgłasza kandydatów do Prezydium: SQ3TGY, SP7Y, SP5RT, SQ5T, SP5E, SP6MI, SP3U, SQ5CKZ, 3Z6AEF, SP6KMM -10 kandydatur na 9 stanowisk. Kandydatury z sali: brak. Kol. Marek SP3AMO wnosi o zamknięcie listy. Kol. Stanisław SQ2EEQ zgłasza wniosek formalny o zamknięcie listy, który poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Kandydaci do Prezydium rozpoczęli prezentacje swoich planów działań i zamierzeń w przyszłym Prezydium ZG PZK. Kolejne głosy w tej części obrad:
-
Dorota SQ3TGY – zajmę się sprawami administracji i dostępu do dokumentów organizacji, a także klubami,
-
Jakub SP7Y – pomoc klubom, pomoc członkom indywidualnym, w ramach PZK stworzyć sieć stacji REMOTE – cena 1 stacji ok. 20 tys. zł utrzymanie stacji ok. 2 tys. zł miesięcznie,
-
Tomasz SP5RT – stworzyć zespół ds. innowacji i nowych technik, budowa marki PZK, prezentacja organizacji na zewnątrz, występować o dofinansowanie naszej działalności, portfel korzyści dla przyszłych członków PZK.
-
Grzegorz SP8GPB – musimy zastanowić się co mażemy dać innym, a dla klubu najważniejszy jest lokal i sprzęt i trzeba spowodować by nas chcieli u siebie i chcieli z nami współpracować.
-
Roman SQ2RH – marka PZK ma się dobrze, patrząc na polskie krótkofalarstwo, szczególnie jak je widać na zewnątrz. Uporządkować przepisy obejmujące naszą działalność.
-
Michał SP2J – marka PZK jest dobra, ma tradycję i wartość. Są osoby które robią dobre rzeczy, ale nie chcą utożsamiać się z PZK.
-
Marek SP9UO – co zrobić ze szkodnikami, którzy szkalują PZK na różnych forach, bo poprzednie Prezydium nie zajęło się tym, jak chcecie to rozwiązać.
-
Mariusz SQ2BNM – pozyskiwanie grantów przez kluby raczej nie jest możliwe, bo przy braku osobowości prawnej spada to Prezydium.
-
Cezary SQ5CKZ – można te sprawy załatwiać poprzez udzielanie pełnomocnictw.
-
Tomasz SQ5T – Transparentność, publikacje w BIP, rozwiązanie problemów w małych grupach, Regulaminy organizacyjne, publikacja raportów z prac komisji, pomoc w rozwiązywaniu problemów.
6
-
Marek SP3AMO – czy zajmie się działką wiceprezesa ds. Organizacyjnych, chcę przekazać materiały, które zgromadziłem w czasie pełnienia funkcji w tym materiały z kursu RODO.
-
SQ5T – liczy na współpracę przy przekazywaniu wiedzy.
-
Zygmunt SP5ELA – co z SP - EMCOM.
-
SQ5T - temat zostanie załatwiony.
-
Krzysztof SP5E – chce stworzyć grupę działającą aktywnie do rozwiązywania problemów, wykorzystywanie doświadczeń kolegów, marzą się rozwiązania z ARRL.
-
Marcin SP6MI – szkoła przyszłych operatorów WRTC, SN0HQ. Wykorzystać doświadczenie dla stworzenia wirtualnej szkoły.
-
Zygmunt SP5ELA – przypomniał, że zespół SN0HQ nie ma kapitana i co dalej.
-
Marcin SP6MI - brak sponsorów dla SN0HQ.
-
Wojciech SP3U – kandydat nieobecny na Zjeździe, został zaprezentowany przez kol. Waldemara 3Z6AEF – jest skarbnikiem nie tylko w PZK, ale w innych organizacjach. Powołanie stałej Komisji Finansowej, skupienie się na pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Środowisko Warszawskie powinno pomóc.
-
Głos nieznany – jak będziemy wydawać pieniądze jak będzie polityka finansowa.
-
Waldemar 3Z6AEF – decyzję mają być podejmowane grupowo. Trzeba zagospodarować środki z OPP będące w dyspozycji OT.
-
Waldemar 3Z6AEF – w prezentacji powiedział, że trzeba dostosować Statut pod kątem tego co mamy robić. Współpraca z innymi organizacjami, Historia i ochrona dziedzictwa PZK we współpracy z archiwami państwowymi. Polityka informacyjna wielostronna. Prawo organizacyjne, procedury. Biurokracja organizacyjna w formie elektronicznej.
-
Zygmunt SP5ELA - w związku z działaniami zbrojnymi na wschodzie, czy organizacja wejdzie w formę paramilitarną.
-
Waldemar 3Z6AEF - Współpracujemy z WOT-em, współpraca to jest nasz obowiązek.
-
Głos z sali (SP5CCC?) – Polska nie była członkiem IARU do 1957 roku ze względu na to, że PZK był postrzegany jako organizacja paramilitarna.
-
Stanisław SQ2EEQ – Minister Cyfryzacji nakazał samorządom nawiązanie kontaktów ze strukturami terenowymi PZK.
-
Klaudiusz SP6KMM – współpraca z NGO by przekazać naszą wiedzę i umiejętności.
-
Cezary SQ5CKZ – Zajmę się legislacją, ochroną danych osobowych w PZK, poza tym zbieram doświadczenia w łączności kryzysowej. Trzecia rzecz to historia PZK, którą trzeba przekazać młodemu pokoleniu krótkofalowców. Chronić znaki naszych kolegów.
-
Marek SP3AMO – popełniliśmy błąd przy uzgadniania znaków wywoławczych przy zmianach przepisów odnośnie służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Urząd przez nasze kłótnie załatwił sprawę po swojemu. Kiedyś było niepisane prawo, że po śmierci krótkofalowca który był bardzo aktywny, to jego znak podlegał ochronie przez okres 10 lat.
7
-
Piotr SP2JMR – poinformował o spotkaniach w MC i MON gdzie przedstawiliśmy możliwości współpracy PZK w oparciu nasze zaplecze techniczne.
-
Krzysztof SP7WME – będziemy brani pod uwagę przy spinaniu systemów łączności.
-
Janusz SP1TNM – co z naszą reprezentacją na Friedrichshafen.
-
Michał SP2J – uczestniczyłem podczas wirtualnego spotkania podczas HamRadio. Krzysztof SP7WME – jeśli chodzi spotkania podczas HamRadio to jest ciężka praca.
-
Wojciech SP7HKK – jako lider Teamu SN7L poinformował jak widziane jest PZK podczas uroczystości wręczania nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w zawodach UKF R1 IARU.
Komisja Wyborcza rozpoczęła procedurę wyboru członków Prezydium ZG PZK.
Przewodniczący wyjaśnił procedurę głosowania, rozdał karty wyborcze delegatom.
Wniosek formalny (SQ5CKZ) o dodanie pkt 19 do Porządku Obrad odnośnie wyborów zastępców członków prezydium. Propozycja przesunięcie pkt 34 Porządku Obrad .
Wynik głosowania: za – 37, przeciw – 0, wstrzymujące – 3.
Kol. Piotr SP2LQP – jako przewodniczący Komisji Statutowej przystąpił do referowania prac komisji - prezentacja proponowanych zmian zapisów Statutu PZK.
Równocześnie, dla usprawnienia procedur wyborczych Komisja Wyborcza przygotowała i rozdawała karty do głosowania na poszczególnych członków władz (członków Prezydium i ich zastępców). Działania te przeplatały się z przedstawianiem prac Komisji Statutowej oraz zgłaszanymi i głosowanymi zmianami i poprawkami (modyfikacjami) zapisów statutu PZK.
Przeprowadzono głosowanie na 9 członków Prezydium ZG PZK. Po przeliczeniu głosów Komisja wyborcza ogłosiła wyniki wyborów.
Wyniki głosowania: obecnych 48 delegatów, wydano 48 kart do głosowania, oddano 48 ważnych głosów.
Poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:
-
kol. Dorota SKOWRONEK SQ3TGY – 40 głosów,
-
kol. Jakub WOLSKI SP7Y – 35 głosów,
-
kol. Tomasz RYBAK SP5RT – 36 głosów,
-
kol. Tomasz ZAJDEL SQ5T – 31 głosów,
-
kol. Krzysztof HOROSZKIEWICZ SP5E – 40 głosów,
-
kol. Marcin IWANIUK SP6MI – 37 głosów,
-
kol. Wojciech BOROWSKI-DOBROWOLSKI SP3U – 38 głosów,
-
kol. Cezary ZYCH SQ5CKZ – 35 głosów,
-
kol. Waldemar SZNAJDER 3Z6AEF – 40 głosów,
-
kol. Klaudiusz RUTKOWSKI SQ6KMM – 22 głosy
Wymagane poparcie uzyskali i weszli w skład wybranego Prezydium ZG PZK: kol. Dorota SKOWRONEK SQ3TGY, kol. Jakub WOLSKI SP7Y, kol. Tomasz
8
RYBAK SP5RT, kol. Tomasz ZAJDEL SQ5T, kol. Krzysztof HOROSZKIEWICZ SP5E, kol. Marcin IWANIUK SP6MI, kol. Wojciech BOROWSKI-DOBROWOLSKI SP3U, kol. Cezary ZYCH SQ5CKZ oraz kol. Waldemar SZNAJDER 3Z6AEF.
Przystąpiono do wyborów 4 zastępców członków Prezydium ZG PZK. Zgłoszono kandydatury: SQ6KMM, SP3QDM, SQ3JPV, SP3OKS. Złożono wniosek formalny o zamknięcie listy.
Wynik głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące – 3.
Rozpoczęto procedurę głosowania propozycji zmian do Statutu PZK, zgodnie z przygotowanymi przez Komisję Statutową formularzami zmian statutu od Nr 1 do Nr 17. Kolejne głosowania wyglądały następująco:
Formularz NEW-01
Wynik głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące – 0.
Zmiana została przyjęta;
Formularz MOD-15
Wynik głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Zmiana została przyjęta;
Formularz MOD-10
Wynik głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Zmiana została przyjęta;
Formularz NEW-04 i NEW-05 (tożsame zmiany)
Wynik głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące – 0.
Zmiana została przyjęta;
Złożono wniosek formalny o pominięcie prezentacji kandydatów na zastępców członków Prezydium
Wynik głosowania: za 45, przeciw 0, wstrzymujących 1
Komisja Wyborcza rozpoczęła procedurę wyborów zastępców członków Prezydium ZG.
Wyniki głosowania: obecnych 48 delegatów, wydano 48 kart do głosowania, oddano 47 ważnych głosów oraz 1 głos nieważny.
Poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:
-
kol. Klaudiusz RUTKOWSKI SQ6KMM – 44 głosy,
-
kol. Tomasz MAŃKOWSKI SP3QDM – 45 głosów,
-
kol. Piotr CZAJKA SQ3JPV – 43 głosy,
-
kol. Sławomir KRYSZTOFOWICZ SP3OKS – 47 głosów,
Wszyscy kandydaci zostali wybrani na zastępców członków Prezydium ZG PZK.
9
Kol. Piotr SP3MKS opuścił obrady o godzinie 18.57. Liczba delegatów obecnych na Zjeździe od tego momentu wynosiła 47.
O godz. 19.30 ogłoszono przerwę na kolację, po której zaplanowano przystąpienie do wyboru 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców członków GKR oraz w dalszym ciągu głosowano zmiany i poprawki do Statutu PZK – zgodnie z poprawkami zgłaszanymi przez Komisję Statutową. Obrady Zjazdu wznowiono o godz. 19.52.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Zgłoszono następujące kandydatury do GKR: kol. Krzysztof SQ2JK, kol. Krzysztof SQ2NIG, kol. Ireneusz SP6TRX, kol. Jurek SP3SLU, kol. Krzysztof SP6JIU. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Kol. Mariusz SQ2BNM - zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów.
Wynik głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące – 2.
Poddano pod dyskusję i głosowanie kolejne propozycje zmiany do zapisów Statutu PZK.
Formularz NEW-02 – w dyskusji wzięli udział: SP2JMR, SP9HTY, SP5ELA, SP3OKS i inni delegaci, którzy nie podali swoich znaków.
Wynik głosowania: za – 41, przeciw – 3, wstrzymujące – 2.
Zmiana została przyjęta;
Formularz NEW-03 - w dyskusji wzięli udział: ???(głos nieznany) w ZHP jest możliwość odwołania członka przez komendanta. 3Z6AEF – przekazanie uprawnień Zjazdu dla ZG. SP2LQP – połowa członków ZG może złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu. SQ2BNM – jak ocenić wypełnianie obowiązków przez członka Prezydium.
Wynik głosowania: za – 7, przeciw – 34, wstrzymujące – 6.
Zmiana została odrzucona;
Komisja Wyborcza rozpoczęła procedurę wyborów do GKR. Po zebraniu głosów komisja opuściła salę obrad celem przeliczenia głosów.
Poddano pod dyskusję i głosowanie kolejne propozycje zmiany do zapisów Statutu PZK.
Formularz MOD-07 – bez uwag.
Wynik głosowania: za – 42, przeciw – 0, wstrzymujące – 1.
Zmiana została przyjęta;
Formularz MOD-20 – SP9UO – dlaczego nie przyjęto, że prezesi OT mają być członkami ZG.
Wynik głosowania: za – 43, przeciw – 1, wstrzymujące – 0.
10
Zmiana została przyjęta;
Formularz MOD-14 – Bez uwag.
Wynik głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Zmiana została przyjęta;
Formularz RED-05 – Bez uwag.
Wynik głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Zmiana została przyjęta;
Formularz RED-01 – SP5ELA wskazał zapis dla działalności pożytku publicznego. Skorygowano błąd w zapisie.
Wynik głosowania: za – 43, przeciw – 1, wstrzymujące – 2.
Zmiana została przyjęta;
Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do składu GKR:
Wyniki głosowania: obecnych 47 delegatów, wydano 47 kart do głosowania, oddano 47 ważnych głosów.
Poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:
-
kol. Krzysztof JOACHIMIAK SQ2JK – 45 głosów,
-
kol. Krzysztof KUĆMIERZ SQ2NIG – 47 głosów,
-
kol. Ireneusz KOŁODZIEJ SP6TRX – 46 głosów,
-
kol. Jerzy GOMOLISZEWSKI SP3SLU – 40 głosów,
-
kol. Krzysztof ADAMCZYK SP6JIU – 44 głosy.
Wszyscy kandydaci spełnili wymóg progu wyborczego i zostali wybrani na członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Zgłoszono następujące kandydatury: kol. Wojciech SP2ALT, kol. Andrzej SP8AB. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Kol. Mariusz SQ2BNM - zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów.
Wynik głosowania: za – 43, przeciw – 0, wstrzymujące – 3.
Poddano pod dyskusję i głosowanie kolejne propozycje zmiany do zapisów Statutu PZK.
Formularz MOD-22 – Bez uwag.
Wynik głosowania: za – 45, przeciw – 1, wstrzymujące – 0.
Zmiana została przyjęta;
Formularz MOD-06 – Bez uwag. 3Z6AEF – to jest tylko tytuł członka Honorowego PZK i jego posiadacz nie traci praw członków zwyczajnych.
Wynik głosowania: za – 46, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
11
Zmiana została przyjęta;
Formularz MOD-01 – SQ2HCK – Oddział wydaje znak nasłuchowy i może go wydać nadawcy, co uprawnia do niższej składki. SQ2BNM – głosować za utrzymaniem statusu członka nadzwyczajnego. SQ2HCK – nasłuchowcy mogliby wystąpić o zarejestrowaniu klubu.
Wynik głosowania: za – 1, przeciw – 45, wstrzymujące – 1.
Zmiana została odrzucona;
Komisja Wyborcza rozpoczęła procedurę wyborów zastępców członków GKR.
Na wniosek formalny prowadzącego obrady XXVII KZD PZK kol. Cezarego SQ5CKZ zrezygnowano z procedowania pkt. 35 i 36 Porządku Obrad XXVII KZD PZK.
Wynik głosowania: za – 43, przeciw – 0, wstrzymujące – 1.
Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów do składu GKR:
Wyniki głosowania: obecnych 47 delegatów, wydano 47 kart do głosowania, oddano 47 ważnych głosów.
Poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:
-
kol. Wojciech RYDZKOWSKI SP2ALT – 47 głosów,
-
kol. Andrzej BOJAN SP8AB – 46 głosów.
Obaj kandydaci spełnili wymóg progu wyborczego i zostali wybrani na zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.
Poddano pod dyskusję i głosowanie kolejne propozycje zmiany do zapisów Statutu PZK.
Formularz MOD-08 – SP3OKS – odrzucić poprawkę.
Wynik głosowania: za – 9, przeciw – 37, wstrzymujące – 1.
Zmiana została odrzucona;
Formularz MOD-02 – 3Z6AEF – członek wspomagający ma płacić składkę taką jaką uchwali ZG.
Wynik głosowania: za – 46, przeciw – 1, wstrzymujące – 3.
Zmiana została przyjęta;
Kol. Stanisław SQ2EEQ – w Statucie jest zapis o tym, że GKR pracuje w oparciu o projekt Regulaminu. Wnosi o zmianę tego zapisu. SQ2BNM – projekty regulaminu zatwierdza Zjazd. Nie kontynuowano dyskusji i nie poddano wniosku pod głosowanie.
Na wniosek delegatów (głos z sali) nastąpiło sprawdzenie liczby delegatów obecnych na obradach przed głosowaniem nad przyjęciem Statutu wraz ze zmianami przyjętymi w trakcie obrad XXVII KZD PZK. Stwierdzono obecność 47 delegatów.
12
Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem jednolitego brzmienia Statutu uwzględniającego zmiany przyjęte w trakcie obrad XXVII KZD PZK.
Wynik głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Zjazd jednogłośnie przyjął nowe brzmienie Statutu PZK.
Prowadzący obrady XXVII KZD PZK zwrócił się do wybranych władz PZK (Prezydium i GKR) o ukonstytuowanie się i przekazanie delegatom ich składu. Po krótkiej naradzie delegaci zostali poinformowani o składzie nowo wybranego Prezydium i GKR związku.
Nowy skład Prezydium ZG PZK wskazał osoby pełniące następujące funkcje: Prezes PZK kol. Krzysztof HOROSZKIEWICZ SP5E, Sekretarz PZK kol. Cezary ZYCH SQ5CKZ, Skarbnik PZK kol. Wojciech BOROWSKI-DOBROWOLSKI SP3U, Prezydium nie wybrało ze swojego składu dwóch wiceprezesów (zgodnie z postanowieniami Statutu PZK), pozostawiając tę decyzję na pierwsze posiedzenie Prezydium ZG PZK.
Skład GKR przedstawia się następująco: Przewodniczący GKR kol. Krzysztof ADAMCZYK SP6JIU, Zastępca Przewodniczącego GKR kol. Krzysztof JOACHIMIAK SQ2JK, Sekretarz GKR kol. Ireneusz KOŁODZIEJ SP6TRX, członkowie GKR kol. Krzysztof KUĆMIERZ SQ2NIG oraz kol. Jerzy GOMOLISZEWSKI SP3SLU.
W kolejnym punkcie obrad zjazdu przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (kol. Marcin SP6MI) przedstawił propozycje uchwał i wniosków, które wpłynęły do komisji w trakcie obrad zjazdu.
1.
Kol. Marek SP9UO – zmiana Statutu w par 19 lit b odnośnie przedstawicieli OT w ZG PZK - przedstawicielem w ZG powinni być tylko Prezesi OT. Wniosek po dyskusji poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 0, przeciw – 43, wstrzymujące – 3.
Wniosek został odrzucony.
2.
Kol. Piotr SP2LQP – wniosek o powołanie przez nowe Prezydium ZG PZK nowej Komisji Statutowej, która zajęłaby się opracowaniem zapisów nowego statutu PZK. Po dyskusji wniosek poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 46, przeciw – 0, wstrzymujące – 0.
Wniosek został przyjęty.
3.
Kol. Grzegorz SP8GPB – wniosek o opracowanie i wdrożenie strategii współpracy w edukacji młodzieży i MEN. Po dyskusji wniosek poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 42, przeciw – 1, wstrzymujące – 3.
Wniosek został przyjęty.
13
4.
Kol. Ryszard SP9DRR – wniosek do Komisji Statutowej w sprawie zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnych (OKR, GKR) nie tylko przez przewodniczącego. W wyniku dyskusji odstąpiono od głosowania tego wniosku.
5.
Kol. Jan SP9JL – wniosek do Prezydium ZG PZK o opracowanie ordynacji wyborczej na wszystkich szczeblach władzy Związku. Po dyskusji wniosek poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 33, przeciw – 8, wstrzymujące – 4.
Wniosek został przyjęty.
6.
Kol. Mariusz SQ2BNM – wniosek w sprawie sfinansowania dla reprezentacji PZK na obóz YOTA 2024 w Pradze (Republika Czeska) zakupu koszulek oraz czapek z emblematami promocyjnymi PZK. W trakcie dyskusji wniosek został rozszerzony (głos Krzysztofa SP5E) o ubezpieczenie wyjazdu uczestników. Pakiet: ubezpieczenie, koszulka, czapka dla ekipy reprezentującej PZK na YOTA 2024 Praha.
Wynik głosowania: za – 43, przeciw – 0, wstrzymujące – 2.
Wniosek został przyjęty.
7.
Kol. Michał SP2J - organizowanie spotkań on-line otwartych dla osób zainteresowanych krótkofalarstwem. Po dyskusji wniosek poddano pod głosowanie.
Wynik głosowania: za – 34, przeciw – 5, wstrzymujące – 4.
Wniosek został przyjęty.
Kol. Wojciech SP7HKK zgłaszał również sprawę często występujących na pasmach amatorskich zakłóceń ze strony innych użytkowników eteru w tym krótkofalowców. Proponował powołanie wspólnego zespołu z UKE. W trakcie dyskusji kilku delegatów wyraziło swoje opinie, uwagi i doświadczenia w tej sprawie. Nie jest to jednak sprawa, o której może rozstrzygać Zjazd.
W kolejnym punkcie obrad rozpatrywano sprawę zgłoszonych wniosków o nadanie tytułu Członka Honorowego PZK. Kol. Marek SP9HTY przedstawił dwa wnioski z OT-06 dla kol. Eugeniusza SP9CWF oraz Alfreda SP9CTW. Kol. Wojciech SP2ALT przedstawił delegatom dwie kandydatury do tytułu Członka Honorowego PZK z OT-09,tj. kol. Janusza SP2RS oraz kol. Piotra SP2YC. W dyskusji przedstawiono sylwetki, dokonania i osiągnięcia ww. 4 kandydatów do tytułu Członka Honorowego PZK. Zygmunt SP5ELA przytoczył par 10 Statutu PZK który opisuje komu i za co nadaje się tytuł członka Honorowego PZK.
Zarządzono głosowanie. Wydano karty do głosowania.
Kol. Marcin SP6MI – odczytał Protokół Komisji Uchwał i Wniosków XXVII KZD PZK.
14
Kol. Piotr SP2JMR – Swoje słowa kieruję do członków nowego Prezydium. 24 lata służyłem PZK, a dzisiaj otrzymałem podziękowanie za swoją służbę, oby was to nie spotkało.
Kol. Krzysztof SP5E – podziękował Piotrowi SP2JMR za dotychczasową pracę, podziękował też obsłudze technicznej Zjazdu, bez której nie moglibyśmy spokojnie pracować.
Przewodniczący Komisji Wyborczej poinformował o wynikach głosowania nad nadaniem tytułu Członka Honorowego PZK
Wyniki głosowania: obecnych 47 delegatów, wydano 47 kart do głosowania, oddano 46 ważnych głosów oraz 1 głos nieważny.
W wyniku głosowania poszczególni kandydaci do tytułu otrzymali następującą liczbę głosów:
-
kol. Eugeniusz SILUK SP9CWF – 24 głosy,
-
kol. Alfred JABŁOŃSKI SP9CTW – 28 głosów,
-
kol. Janusz KWAPISIEWICZ SP2RS – 17 głosów,
-
kol. Piotr MARKOWSKI SP2AYC – 22 głosy.
XXVII Krajowy Zjazd Delegatów nadał tytuł Członka Honorowego PZK kolegom:
-
Alfredowi JABŁOŃSKIEMU SP9CTW,
-
Eugeniuszowi SILUKOWI SP9CWF.
Prowadzący obrady kol. Cezary SQ5CKZ ogłosił wyczerpanie wszystkich punktów Porządku Obrad XXVII KZD PZK, podziękował wszystkim delegatom za aktywny i merytoryczny udział w obradach zjazdu po czym ogłosił zakończenie obrad XXVII KZD PZK.
Przygoń koło Łasku, 12.05.2024 r.
Protokolanci:
1. Marek KULIŃSKI SP3AMO (podpisano podpisem zaufanym)
2. Mariusz THOMAS SQ2BNM (podpisano podpisem zaufanym)
Przewodniczący XXVII KZD PZK.
Cezary ZYCH SQ5CKZ (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk