Statut IARU

Statut (Konstytucja) i Regulamin IARU

 

STATUT (KONSTYTUCJA) MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU RADIOWEGO AMATORÓW (KRÓTKOFALOWCÓW)

Newington Connecticut 06131 – 0905, USA Poprawione 9 maja 1989 r

 

Artykuł I — Nazwa, cele, definicje i struktura

Artykuł II — Stowarzyszenia członkowskie

Artykuł III — Rada Administracyjna

Artykuł IV — Organizacje regionalne

Artykuł V — Sekretariat Międzynarodowy

Artykuł VI — Głosowanie Stowarzyszeń Członkowskich

Artykuł VII — Poprawki

 ARTYKUŁ I — NAZWA, CELE, DEFINICJE I STRUKTURA

 

 1. Nazwa tej organizacji to Międzynarodowa Unia Krótkofalowców (IARU), zwana dalej także IARU.
 2. Jej celem jest ochrona, promocja i rozwój usług amatorskich i amatorskich usług satelitarnych w ramach przepisów ustanowionych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny oraz udzielanie wsparcia Stowarzyszeniom Członkowskim w dążeniu do tych celów na szczeblu krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kwestii:

           a) reprezentowanie interesów krótkofalarstwa na konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych oraz pomiędzy nimi;

           b) zachęcanie do zawierania porozumień między krajowymi stowarzyszeniami krótkofalarstwa w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

           c) rozwój krótkofalarstwa jako środka samokształcenia technicznego młodzieży;

           d) wspieranie badań technicznych i naukowych w dziedzinie radiokomunikacji;

           e) promocja krótkofalarstwa jako środka niesienia pomocy w przypadku klęsk żywiołowych;

           f) zachęcanie do współpracy międzynarodowej w imię dobrej woli i przyjaźni;

           g) wspieranie stowarzyszeń członkowskich w rozwoju krótkofalarstwa jako cennego zasobu narodowego, zwłaszcza w krajach rozwijających się; oraz

           h) rozwój krótkofalarstwa w krajach niereprezentowanych przez stowarzyszenia członkowskie.

      3. W niniejszej Konstytucji (statucie) poniższe określenia mają znaczenie określone poniżej.

Służba amatorska: Służba radiokomunikacyjna służąca do samokształcenia, interkomunikacji i badań technicznych prowadzona przez amatorów, to znaczy przez należycie upoważnione osoby zainteresowane techniką radiową wyłącznie w celach osobistych i bez korzyści majątkowych.

Amatorska służba satelitarna: służba radiokomunikacyjna wykorzystująca stacje kosmiczne na satelitach Ziemi do tych samych celów, co służba amatorska.

Narodowe Towarzystwo Krótkofalowców: Niekomercyjne stowarzyszenie radioamatorów, oddane celom określonym w poprzedniej części niniejszej Konstytucji i zasadniczo obejmujące swoim wpływem i uznaniem kraj i/lub terytoria, które reprezentuje. Stowarzyszenie członkowskie: krajowe stowarzyszenie krótkofalowców, które zostało przyjęte jako członkostwo w IARU Region: Obszar geograficzny, którego granice określa Regulamin.   O ile w Regulaminie nie określono inaczej, Regiony odpowiadają regionom, na które w celu przydziału częstotliwości świat został podzielony przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Sekretariat Międzynarodowy: Stowarzyszenie Członkowskie wybrane do wypełniania obowiązków wymienionych w Artykule V. Regulamin: Procedury operacyjne IARU przyjęte zgodnie z postanowieniami niniejszej Konstytucji dla zarządzania jej sprawami.

 1. W niniejszej Konstytucji oraz w Regulaminie IARU określenia odnoszące się wyłącznie do rodzaju męskiego obejmują rodzaj żeński i rodzaj nijaki; słowa importujące tylko liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie; a słowa osoby importujące obejmują korporacje. Nagłówki, przypisy na marginesie oraz numeracja artykułów i ustępów zostały wprowadzone wyłącznie w celu ułatwienia odniesienia i nie stanowią części niniejszej Konstytucji ani nie wpływają na jej interpretację.
 2. Oficjalnym językiem IARU jest język angielski.
 3. W skład IARU wchodzą:

          a) stowarzyszenia członkowskie (art. II);

          b) Rada Administracyjna (Artykuł III);

          c) Organizacje regionalne (Artykuł IV).

       7. Władza IARU należy wspólnie do Stowarzyszeń Członkowskich, które wykonują tę władzę poprzez głosowanie zgodnie z artykułami VI i VII.

       8. Strukturę i sposób działania IARU określa niniejsza Konstytucja i Regulamin.

       9. Nie istnieją żadne wzajemne zobowiązania finansowe ani odpowiedzialność między podmiotami lub IARU z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Konstytucji; mogą jednak zostać poczynione specjalne ustalenia.

 

ARTYKUŁ II — SPOŁECZEŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

 1. Członkami IARU są stowarzyszenia członkowskie.
 2. Może istnieć tylko jedno stowarzyszenie członkowskie reprezentujące kraj lub odrębne terytorium.
 3. Konstytucja i Regulamin IARU oraz propozycje przyjęte w drodze głosowania Stowarzyszeń członkowskich zgodnie z artykułem VI niniejszej Konstytucji są wiążące dla wszystkich Stowarzyszeń członkowskich. Stowarzyszenia członkowskie przestrzegają również Konstytucji (statutów) i Regulaminów swoich organizacji regionalnych.
 4. Stowarzyszenia członkowskie zachowują pełną autonomię w sprawach wewnętrznych.
 5. Stowarzyszenie członkowskie ma prawo do:

          a) oddania głosu na wszystkie propozycje IARU opublikowane w Kalendarzu;

          b) przedstawia propozycje zgodnie z artykułem VI ustęp 2 pod głosowanie Stowarzyszeń Członkowskich;

          c) reprezentować IARU w swoim kraju i/lub na terytorium; oraz

          d) uczestniczyć w działaniach i konferencjach własnej organizacji regionalnej zgodnie z Konstytucją, Regulaminem i Regulaminem własnej organizacji regionalnej.

     6. Stowarzyszenia członkowskie mają prawa, obowiązki i zobowiązania określone w Regulaminie IARU.

     7. Żadne stowarzyszenie członkowskie nie będzie z tytułu swojego członkostwa zobowiązane do działania w sposób sprzeczny z prawem jego kraju.

     8. Stowarzyszenia członkowskie nie mają żadnych zobowiązań finansowych wobec IARU; mogą jednak istnieć zobowiązania finansowe między Stowarzyszeniem Członkowskim a jego organizacją regionalną.

     9. Wnioski o członkostwo rozpatrywane są przez odpowiednią organizację regionalną, a następnie rozpatrywane przez Radę Administracyjną zgodnie z procedurami określonymi w Regulaminie.

   10. Stowarzyszenie członkowskie może zrezygnować z członkostwa w IARU poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia do Sekretarza właściwej organizacji regionalnej. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą opublikowania w Kalendarzu.

   11. Prawa Stowarzyszenia członkowskiego nie mogą zostać zawieszone ani członkostwo w IARU nie może zostać zakończone, chyba że:

        a) Stowarzyszenie członkowskie nie wypełniło swoich obowiązków wynikających z niniejszej Konstytucji;

        b) Stowarzyszenie członkowskie działało wbrew interesom krótkofalarstwa lub IARU; lub

        c) Towarzystwo członkowskie nie reprezentuje już odpowiednio interesów radioamatorów w całym kraju i/lub oddzielnym terytorium.

   12. Tryb czasowego zawieszenia praw oraz ustania członkostwa określa Regulamin. Wypowiedzenie następuje w drodze głosowania Stowarzyszeń członkowskich, jak opisano w artykule VI.

 

 ARTYKUŁ III — RADA ADMINISTRACYJNA

 

 1. Polityka i zarządzanie IARU są prowadzone przez Radę Administracyjną.

Rada Administracyjna:

        a) koordynuje reprezentację interesów krótkofalarstwa na międzynarodowych konferencjach telekomunikacyjnych z organizacjami regionalnymi pod kierunkiem Prezesa;

        b) ustanawia dalekosiężne planowanie w ścisłej współpracy z organizacjami regionalnymi w celu zachowania podstawowych celów krótkofalarstwa;

        c) służy jako koordynator między organizacjami regionalnymi we wszystkich sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

        d) formuuje takie propozycje do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia członkowskie, jakie mogą być konieczne do realizacji celów IARU; oraz

        e) przyjmuje takie uchwały i zalecenia, które ułatwią funkcjonowanie IARU.

     2. Członkami Rady Administracyjnej są przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz oraz po dwóch członków z każdej organizacji regionalnej. Żaden członek nie może mieć interesów zawodowych sprzecznych z celami IARU.

     3. Prezydent.

        a) Przewodniczącym jest krótkofalowiec i członek Stowarzyszenia Członkowskiego.

        b) Kadencja Prezydenta trwa pięć lat od daty ratyfikacji jego nominacji i sprawuje on urząd do czasu ratyfikacji nominacji jego następcy.

        c)  Nie później niż 12 miesięcy przed wygaśnięciem mandatu aktualnego Prezydenta, Sekretariat Międzynarodowy rozpocznie rozmowy z Radą Administracyjną w celu wskazania odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko Prezydenta. Nominacja jednego kandydata jest dokonywana przez Sekretariat Międzynarodowy, ale dopiero po osiągnięciu porozumienia między Sekretariatem Międzynarodowym a Radą Administracyjną i ustaleniu że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje.

        d) Prezydent może być ponownie wybrany.

        e) Nominacja Prezydenta przez Sekretariat Międzynarodowy podlega ratyfikacji w drodze głosowania Stowarzyszeń Członkowskich zgodnie z artykułem VI.

        f) Urząd Prezydenta zostaje zwolniony, jeżeli Prezydent:

           1) umiera,

           2) zawiadomi na piśmie Sekretarza o swojej rezygnacji, lub

           3) zostaje usunięty za zgodą wspólnej propozycji co najmniej 10% Stowarzyszeń Członkowskich zgodnie z procedurą opisaną w Artykule VI.

 1. Prezydent sprawuje ogólny nadzór nad sprawami IARU zgodnie z ustaloną polityką i pełni funkcję przewodniczącego Rady Administracyjnej.
 2. Kwalifikacje, sposób wyboru i kadencja Wiceprezydenta są takie same jak Prezydenta.
 3. Wiceprezydent działa pod nieobecność Prezydenta i jest odpowiedzialny za sprawy ogólnego nadzoru, które mogą mu zostać przekazane przez Prezydenta.
 4. W razie wakatu na stanowisku Prezydenta zastępuje go Wiceprezydent. W przypadku wakatu na stanowisku Wiceprezydenta, stanowisko to zostanie obsadzone zgodnie z procedurą opisaną w artykule III ustęp 3.
 5. Sekretarz zostanie wyznaczony przez Sekretariat Międzynarodowy i będzie służył przez okres określony przez to Stowarzyszenie Członkowskie.
 6. Sekretarz kieruje rutynowymi sprawami IARU pod kierownictwem Prezydenta.
 7. Członkami Rady Administracyjnej z organizacji regionalnych są radioamatorzy i członkowie stowarzyszeń członkowskich odpowiednich organizacji regionalnych. Są oni wybierani zgodnie z regulaminem i pełnią swoją funkcję na okres określony przez ich odpowiednie organizacje regionalne. Z każdej organizacji regionalnej co najmniej jeden, a w miarę możliwości obaj członkowie będą członkami ich regionalnego komitetu wykonawczego.
 8. Koszty udziału w pracach Rady Administracyjnej przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wraz z kosztami administracyjnymi związanymi z odbyciem posiedzenia, ponosi Sekretariat Międzynarodowy; wydatki członków organizacji regionalnych pokrywają ich odpowiednie organizacje regionalne.
 9. Kworum stanowi pięciu członków, w tym co najmniej po jednym z każdej organizacji regionalnej oraz przewodniczący lub wiceprezes.
 10. Każdemu członkowi Rady Administracyjnej przysługuje jeden głos, z wyjątkiem tego, że Przewodniczący głosuje tylko w przypadku równej liczby głosów.
 11. Zwykle Rada Administracyjna zbiera się corocznie w czasie i miejscu ustalonym na poprzednim posiedzeniu. Dodatkowe spotkania Administracyjne Rady mogą być zwołane przez Prezydenta lub na wspólny wniosek organizacji regionalnych. W przypadku, gdy członek Rady Administracyjnej nie może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Administracyjnej, komitet wykonawczy organizacji regionalnej zapewnia odpowiednio wykwalifikowanego zastępcę.
 12. Pomiędzy spotkaniami decyzje mogą być podejmowane korespondencyjnie lub w inny sposób.
 13. Rada Administracyjna może przyjąć zasady regulujące jej działalność oprócz zasad określonych w niniejszym dokumencie.

 

  ARTYKUŁ IV — ORGANIZACJE REGIONALNE

 

 1. Organizacje regionalne są tworzone przez Stowarzyszenia Członkowskie reprezentujące kraje lub odrębne terytoria w odpowiednich Regionach. Granice organizacji regionalnych odpowiadają granicom regionów. Organizacje regionalne będą określane jako „IARU, Region [ ]”.
 2. W każdym Regionie może istnieć tylko jedna organizacja regionalna.
 3. Cele organizacji regionalnych są zgodne z artykułem I ustęp 2 niniejszej Konstytucji.
 4. Każda organizacja regionalna działa autonomicznie na podstawie własnej konstytucji regionalnej i zgodnie z Konstytucją IARU.
 5. Każda organizacja regionalna ma własny zarząd i własne finanse. 6. Zarządzanie organizacją regionalną sprawuje komitet wykonawczy, którego członkowie są wybierani przez stowarzyszenia członkowskie organizacji regionalnej na podstawie konstytucji regionalnej.
 6. Każda organizacja regionalna zapewni, aby jej Stowarzyszenia członkowskie aktywnie wspierały w krajach lub odrębnych terytoriach, które reprezentują, cele IARU określone w artykule I ustęp 2.
 7. Każda organizacja regionalna bierze czynny udział w pracach Rady Administracyjnej i informuje Radę Administracyjną o ważnych działaniach w swoim Regionie.

 

 ARTYKUŁ V — MIĘDZYNARODOWY SEKRETARIAT

 

 1. Stowarzyszenia członkowskie wybierają spośród siebie jedno, które chce i jest zdolne do pełnienia funkcji Sekretariatu Międzynarodowego IARU.
 2. Kadencja Towarzystwa członkowskiego jako Sekretariatu Międzynarodowego trwa do czasu wyboru następcy.
 3. Wydatki operacyjne IARU są ponoszone przez Sekretariat Międzynarodowy, jednakże Sekretariat Międzynarodowy nie jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w imieniu IARU poza tymi, które są związane z wypełnianiem obowiązków wymienionych w niniejszej Konstytucji.
 4. Sekretariat Międzynarodowy prowadzi oficjalne rejestry IARU i jest opiekunem wszelkiej własności i funduszy należących do IARU. W przypadku przeniesienia Sekretariatu Międzynarodowego wszystkie zapisy i kontrola nad całym majątkiem i funduszami IARU zostaną niezwłocznie przekazane następcy.
 5. Rada Administracyjna może zakładać rachunki bankowe w imieniu IARU.
 6. Co najmniej dwa razy w roku Sekretariat Międzynarodowy będzie wydawał okresowy biuletyn zatytułowany „Kalendarz” skierowany do wszystkich Stowarzyszeń członkowskich i członków regionalnych komitetów wykonawczych. Kalendarz będzie zawierał wszystkie propozycje do rozpatrzenia przez Towarzystwa członkowskie oraz inne informacje zgodnie z zaleceniami Rady Administracyjnej.

 

ARTYKUŁ VI — GŁOSOWANIE PRZEZ SPOŁECZEŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 

 1. Przy rozpatrywaniu propozycji wniesionych do IARU zgodnie z niniejszą Konstytucją, każdemu Stowarzyszeniu członkowskiemu przysługuje jeden głos.
 2. Każde Stowarzyszenie Członkowskie może złożyć wniosek za pośrednictwem swojej organizacji regionalnej, która przekaże go Radzie Administracyjnej w celu opublikowania w kolejnym numerze Kalendarza. Publikacji towarzyszy komentarz wyjaśniający. Propozycje mogą również składać organizacje regionalne i Rada Administracyjna.
 3. Stowarzyszenie członkowskie oddaje swój głos na piśmie, tak aby dotarł do Sekretariatu Międzynarodowego nie później niż pięć miesięcy po opublikowaniu kalendarza zawierającego propozycję. Głosy otrzymane po terminie nie będą liczone.
 4. Po zakończeniu głosowania Rada Administracyjna publikuje wyniki w kolejnym numerze Kalendarza, w tym listę Stowarzyszeń Członkowskich głosujących za, głosujących przeciw, wstrzymujących się oraz wszystkie wyjaśnienia złożone do publikacji przez Stowarzyszenia członkowskie.
 5. Z wyjątkiem zmiany Statutu i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu Członkowskim, wnioski uważa się za przyjęte po oddaniu głosów „za” zwykłą większością głosów Stowarzyszeń członkowskich, które w wyznaczonym terminie oddały głos lub wstrzymanie się od głosu, albo w sprawie tej propozycji, albo w odpowiedzi na jedno z trzech poprzednich wydań Kalendarza, które zawierały propozycje do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie.
 6. Wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu Członkowskim wymaga głosowania zgodnie z procedurą opisaną w Artykule VI ustęp 5, z tym wyjątkiem, że wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

 

 ARTYKUŁ VII — POPRAWKI

 

 1. Niniejsza Konstytucja może zostać zmieniona w drodze propozycji w Kalendarzu, z zastrzeżeniem głosowania zgodnie z procedurą opisaną w artykule VI ustęp 5, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.
 2. Regulamin może być uchwalony lub zmieniony w drodze propozycji w Kalendarzu, pod warunkiem głosowania zgodnie z procedurą opisaną w art. VI ust. 5 Konstytucji.

 

 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU RADIOWEGO AMATORÓW

 

Wnioski o członkostwo

 1. Wnioski o członkostwo w IARU Stowarzyszenie zgłaszające przekazuje do sekretariatu właściwej organizacji regionalnej. Tak szybko, jak to możliwe, organizacja regionalna przekazuje Radzie Administracyjnej każdy kompletny wniosek, który otrzymała, wraz z pozytywnym lub negatywnym rozstrzygnięciem w odniesieniu do kwalifikacji wnioskodawcy oraz wszelkimi dodatkowymi komentarzami, które może chcieć zgłosić. W przypadku otrzymania niekompletnego wniosku lub chęci uzyskania dodatkowych informacji, sekretariat regionalny dołoży starań w celu uzyskania informacji od wnioskodawcy.
 2. Osoba ubiegająca się o członkostwo zawiera we wniosku:

          a) kopię statutu lub innego dokumentu regulującego;

          b) listę jej funkcjonariuszy, całkowitą liczbę jej członków, liczbę członków uprawnionych do nadawania w służbie amatorskiej oraz liczbę licencjonowanych operatorów w swoim kraju i/lub oddzielnym terytorium;

          c) zadowalające dowody na to, że:

             1) należycie reprezentuje interesy amatorów na terenie całego kraju i/lub wydzielonego terytorium, które zamierza reprezentować:

             2) posiada zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych wynikających z członkostwa w Związku; oraz

             3) jest prawnie zdolna do działania na rzecz realizacji celów IARU w swoim kraju i/lub odrębnym terytorium; oraz

          d) oświadczenie, że stowarzyszenie wnioskujące będzie przestrzegać Konstytucji zarówno IARU, jak i odpowiedniej organizacji regionalnej.

     3. W ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku o członkostwo pozytywnie rozpatrzonego przez organizację regionalną Rada Administracyjna publikuje w Kalendarzu wniosek o przyjęcie wnioskodawcy do członkostwa. z wystarczającymi informacjami, aby umożliwić Stowarzyszeniom Członkowskim podjęcie świadomej decyzji.

     4. Rada Administracyjna rozpatruje wnioski, w sprawie których organizacja regionalna dokonała niekorzystnej oceny. Jeżeli w opinii Rady Administracyjnej nie ma wystarczających podstaw do niekorzystnego rozstrzygnięcia, wniosek wraca do organizacji regionalnej z prośbą o dalsze rozpatrzenie lub o dalsze wyjaśnienie podstawy ustalenia.

Obowiązki i obowiązki stowarzyszeń członkowskich

 1. Stowarzyszenia członkowskie będą dążyć do promowania i obrony celów i zasad ustanowionych w Konstytucji i Regulaminach  IARU  oraz Konstytucji, Regulaminach i Regulaminach ich własnej organizacji regionalnej.
 2. Stowarzyszenie członkowskie ma obowiązek reprezentowania i promowania IARU w swoim kraju i/lub terytorium oraz zapewnia, że zasady, uchwały i zalecenia IARU są znane wszystkim amatorom w obszarze jego wpływów.
 3. Stowarzyszenie członkowskie powinno uczestniczyć lub być reprezentowane na własnej konferencji regionalnej zgodnie z Konstytucją, Regulaminem i Regulaminem swojej organizacji regionalnej.
 4. Stowarzyszenie członkowskie odpowiada na wszystkie zapytania pochodzące z Sekretariatu Regionalnego i/lub Międzynarodowego. Dostarcza Sekretariatowi Regionalnemu roczny raport, zawiadomienia o zmianach adresów i/lub funkcjonariuszy, kopie merytorycznej korespondencji wysyłanej do Sekretariatu Międzynarodowego oraz wszelkie inne informacje, które są istotne dla jej działalności w IARU.
 5. Każde Stowarzyszenie członkowskie poinformuje Sekretarza o ewentualnych konfliktach między Konstytucją lub Regulaminem IARU lub wszelkimi propozycjami przyjętymi przez IARU oraz prawa i polityki swojego kraju.

Czasowe zawieszenie praw członka-stowarzyszenia

 1. Na wniosek organizacji regionalnej Rada Administracyjna może czasowo zawiesić prawa Stowarzyszenia członkowskiego, jeżeli jej zdaniem istnieją ku temu wystarczające podstawy zgodnie z art. II ust. 11 Konstytucji.

Zakończenie członkostwa

 1. Jeżeli Rada Administracyjna uzna, czy to na podstawie raportu Sekretarza, organizacji regionalnej, czy też w inny sposób, że naruszenie przez Stowarzyszenie członkowskie warunków wymienionych w artykule II ustęp 11 Konstytucji nie ma charakteru tymczasowego, Rada Administracyjna może:

          a) nie podejmować dalszych działań w tej sprawie;

          b) skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia w późniejszym terminie;

          c) uzyskać dalsze informacje, w tym raport od odpowiedniej organizacji regionalnej i inne informacje, w taki sposób i w czasie, jaki uzna za stosowne;

          d) poinstruować Sekretarza, aby poinformował Stowarzyszenie Członkowskie o stawianych mu zarzutach i zażądał od Stowarzyszenia udzielenia odpowiedzi w terminie określonym przez Radę Administracyjną; lub

          e) podjąć inne działania, jakie uzna za stosowne.

     12. Jeżeli Rada Administracyjna uzna to za stosowne, może złożyć wniosek o wygaśnięcie członkostwa w Towarzystwie Członkowskim, z zastrzeżeniem, że taka propozycja nie zostanie złożona, chyba że działanie, o którym mowa w Regulaminie 11 (d) zostały podjęte, a Rada Administracyjna rozważyła każdą udzieloną odpowiedź.

     13. Do wniosku o wygaśnięcie członkostwa należy dołączyć odpowiednie uzasadnienie oraz kopię ewentualnej odpowiedzi sporządzonej przez Stowarzyszenie Członkowskie.

Regiony

 1. Regiony definiuje się w następujący sposób:

Region 1 Obejmuje obszar ograniczony od wschodu linią A (linie A, B i C zdefiniowano poniżej) i od zachodu linią B, z wyłączeniem terytorium Iranu leżącego między tymi granicami. Obejmuje również część terytorium Turcji i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich leżącą poza tymi granicami, terytorium Mongolskiej Republiki Ludowej oraz obszar na północ od ZSRR, który leży między liniami A i C.

Region 2 Region 2 obejmuje obszar ograniczony od wschodu linią B i od zachodu linią C.

Region 3 Region 3 obejmuje obszar ograniczony od wschodu linią C i od zachodu linią A, z wyjątkiem terytoriów Mongolskiej Republiki Ludowej, Turcji, terytorium ZSRR i obszaru na północ od ZSRR. Obejmuje również tę część terytorium Iranu, która leży poza tymi granicami.

Linie A, B i C są zdefiniowane w następujący sposób:

Linia A: Linia A rozciąga się od bieguna północnego wzdłuż południka 40 stopni na wschód od Greenwich do równoleżnika 40 stopni na północ; stąd łukiem ortodromy do przecięcia południka 60 stopni na wschód i Zwrotnika Raka; stąd wzdłuż południka 60 stopni na wschód do bieguna południowego.

Linia B: Linia B rozciąga się od bieguna północnego wzdłuż południka 10 stopni na zachód od Greenwich do punktu przecięcia z równoleżnikiem 72 stopnie na północ; stąd łukiem ortodromy do przecięcia południka 50 stopni na zachód i równoleżnika 40 stopni na północ; stąd łukiem ortodromy do przecięcia południka 20 stopni na zachód i równoleżnika 10 stopni na południe; stąd wzdłuż południka 20 stopni na zachód do bieguna południowego.

Linia C: Linia C rozciąga się od bieguna północnego łukiem ortodromy do przecięcia równoleżnika 65 stopni 30 na północ z międzynarodową granicą w Cieśninie Beringa; stąd łukiem ortodromy do przecięcia południka 165 stopni na wschód od Greenwich i równoleżnika 50 stopni na północ; stąd łukiem ortodromy do przecięcia południka 170 stopni na zachód i równoleżnika 10 stopni na północ; stąd wzdłuż równoleżnika 10 stopni na północ do punktu przecięcia z południkiem 120 stopni na zachód; stąd wzdłuż południka 120 stopni na zachód do bieguna południowego.

Procedura korespondencyjna

 1. Kopie całej korespondencji od Stowarzyszenia członkowskiego do Rady Administracyjnej lub z Sekretariatu Międzynarodowego do Stowarzyszenia członkowskiego, w tym korespondencji w imieniu Rady Administracyjnej do Stowarzyszenia członkowskiego, będą przesyłane do Sekretarza przez odpowiednią organizację regionalną. Wybór, rezygnacja i zastąpienie Sekretariatu Międzynarodowego
 2. Nominacja Stowarzyszenia Członkowskiego IARU do pełnienia funkcji Sekretariatu Międzynarodowego może być dokonana przez Stowarzyszenie Członkowskie, organizację regionalną lub Radę Administracyjną i musi być poparte uzasadnieniem. Ponadto nominowane Stowarzyszenie członkowskie musi zaświadczyć o swojej gotowości do służby i zdolności do wypełnienia wymagań i obowiązków opisanych w Artykule V Konstytucji.
 3. Jeżeli Stowarzyszenie Członkowskie pełniące funkcję Sekretariatu Międzynarodowego chce zrezygnować, składa swoją rezygnację na piśmie Radzie Administracyjnej. Rezygnacja zostanie opublikowana w kolejnym numerze Kalendarza wraz z zaproszeniem do wskazania następcy.
 4. Propozycja zastąpienia Stowarzyszenia członkowskiego pełniącego funkcję Sekretariatu Międzynarodowego powinna zawierać nominację następcy.

 

Zaktualizowano 30 maja 2022 r

Materiały na tej stronie mogą być objęte prawami autorskimi.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk